Hudební inventáře


Hudební inventáře patří k základním pramenům pro hudebněhistorický výzkum. Od katalogů se odlišují tím, že se jedná obvykle o písemnosti úřední povahy vznikající jako výsledek inventarizace. O to větší může být jejich informační hodnota zahrnující vedle cenných údajů o skladbách také přehled o hudební sbírce v určitém čase a místě. Cílem tohoto seznamu je shromažďovat základní informace o hudebních inventářích vztahujících se k hudbě českých zemí. Soupis se zaměřuje na inventáře hudebnin a v této úvodní fázi zatím podává informace o inventářích tematických, tedy opatřených hudebními incipity.


Brno 1763(-1781)
kostel sv. Jakuba
CZ-Bam, V 2, 16/5
Kniha bez titulního listu.
264 s., i s dodatky 908 záznamů. Inventář byl sepsán při předání sbírky po zemřelém regenschorim Matthaeu Rusmannovi novému řediteli kůru Peregrinovi Gravanimu.
Brno 1786a
augustiniáni
CZ-Bm, G 295
Přeložené nesvázané listy, bez titulního listu, seznam mší dle skladatelů v abecedním pořadí.
57 fol. Snad jde o část katalogu augustiniánských hudebnin, který je zmiňován při předání sbírky v roce 1786.
Sehnal 1983 (228)
Broumov 1836-57
D-ROb
„Musikalien-Katalog des Josef Matauš“
Tematický katalog světské instrumentální a vokální hudby, 924 záznamů, detailní přehled obsahu přináší Quoika 1962.
Broumov 1847
benediktini
D-ROb
„Catalogus | Musicae Sacrae | Chori figuralis Monasterii Braunensis, | in majorem Gloriam Dei ejusque Sanctorum: | Benedicti, Adalberti et Wenceslawi – | sub Regimine Abbatiali | Reverendissimi, Perillustris, Amplissimi, Eximii | ac Spectabilis Domini: | Joannis Nepomuceni Ignatii Rotter | cura P[atris] Bernardi Matauš id temporis Chori Regentis, | et | opera Francisci Kopp h[ujus] t[emporis] Organoedi | in ordinem redactus. | Anno 1847.“
200 fol. Popis katalogu a srovnání s dochovanou hudební sbírkou viz Klinkhammer 2016.
Klinkhammer 2016 (CXI–CXIV)
Brtnice 1752c
Collaltové
CZ-Bm, G 84
„Inventario per la musica“
Kniha, 95 fol. Poškozeno, vytrhané stránky. Datace podle přípisů na prázdných listech a přídeští vzadu.
Duchcov 1751
kostel Zvěstování Panny Marie
SOkA Teplice, Děkanský úřad Duchcov, inv. č. 6, kniha 6, p. 55–78
„Catalogus | sammentlicher und der Kirchen Sub Titulo | Beatae Mariae Virginis annuntiatae | in Dux gehörigen Instrumenten | und | Musicalien“
Pramen se nachází v konvolutu inventářů z let 1750–1800 na s. 55–78. Dle přípisu na konci byl inventář vyhotoven při předání sbírky hudebníkům Petzoldovi a Benckemu dne 21. 12. 1751.
Frýdlant 1805a
Christian Philipp von Clam-Gallas
CZ-Pnm, 56/66
„Catalogo | Delle Carte di Musica | appartenenti | al Sig Conte Cristiano | Clam è Gallas | da me per conservare | Speer | Maestro di Musica“
186 fol., 874 záznamů. Bastlová 2018 přináší komparaci inventáře s dochovanými hudebninami, záznamy jsou dostupné rovněž v RISM. Datace dle Bastlové (v RISM), Brook udává 1810c.
Frýdlant 1805c
Marie Caroline Josepha Clam-Gallas
CZ-Pnm, 56/66
„Arien | Catalogo | Delle Carte di Musica | appartenenti alla Sig: | Contessa Carolina Clam= | Gallas“
44 fol., 109 záznamů. Obsahuje pouze světskou vokální hudbu. Bastlová 2018 přináší přepis inventáře a jeho srovnání s dochovanými hudebninami, záznamy jsou dostupné rovněž v RISM.
Brook 1972 (no. 988), Brook 1997 (no. 988), Kabelková 2007, Bastlová 2018 (126–131)
Kačina 1809a(-1820)
Chotkové
CZ-Pnm, 95/65, 1
„Catalogo“
82 fol., i s dodatky celkem 656 záznamů. Jedná se o celkový tematický katalog chotkovské hudební sbírky z Nových Dvorů a Kačiny vyhotovený před novou inventarizací kolem roku 1820. Fukač inventář označuje značkou Kačina IV.
Kačina 1820c-2
Chotkové
CZ-Pnm, 95/65, 2
„Catalog | der Opern | Oratorien | und | einzelnen I Singstücken“
78 fol., i s dodatky celkem 238 záznamů. Jedná se o tematický katalog chotkovské hudební sbírky z Nových Dvorů a Kačiny zaměřený na světskou vokální hudbu. Fukač inventář označuje značkou Kačina I, Brook Kačina [III].
Kačina 1820c-3
Chotkové
CZ-Pnm, 95/65, 3
„Catalog | der Solo's | Duetten | Trios | Quartetten | Quintetten“
62 fol., celkem 336 záznamů. Jedná se o tematický katalog chotkovské hudební sbírky z Nových Dvorů a Kačiny zaměřený na instrumentální komorní hudbu.
Kačina 1820c-4
Chotkové
CZ-Pnm, 95/65, 4
„Catalog | der | Kirchen | Musicalien“
66 fol., i s dodatky celkem 152 záznamů. Jedná se o tematický katalog chotkovské hudební sbírky z Nových Dvorů a Kačiny zaměřený na chrámovou hudbu. Fukač a Brook inventář označují značkou Kačina II.
Kačina 1820c-5
Chotkové
CZ-Pnm, 95/65, 5
„Catalog | der Clavier | Musicalien“
59 fol. (většina prázdných), celkem pouze 28 záznamů. Jedná se o tematický katalog chotkovské hudební sbírky z Nových Dvorů a Kačiny zaměřený na hudbu pro hlavír.
Kačina 1820c-6
Chotkové
CZ-Pnm, 95/65, 6
„Catalog | der | Harmonie | Stücke und | Türkischemusik“
52 fol., 84 záznamů. Jedná se o tematický katalog chotkovské hudební sbírky z Nových Dvorů a Kačiny zaměřený na instrumentální hudbu. Fukač označuje inventář značkou Kačina III.
Lešná u Zlína 18.ex
neznámý
CZ-Bm, G 85
„Catalogus“
Kniha, 56 fol., 78 záznamů. Dochováno se zámeckou hudební sbírkou z Lešné, avšak provenience není známa.
Brook 1997 (no. 728.4)
Litomyšl 1803
CZ-Bm, G 171
„Musicalisches Inventarium Protocoll verfasst den 30. August 1803“
Sešit, 30 fol., 201 záznamů. Jedná se o inventář chrámové hudby.
Osek 1754(-1817)
cisterciáci
CZ-Pnm, 65/52, 3
„Catalogus Musicalium | pro | Choro Ossecensi“
122 fol., s dodatky velkem 908 záznamů. Tematický katalog obsahuje dále sznam hudebních nástrojů, soupis členů hudebního souboru a seznamy prováděného repertoáru.
Plzeň 1771
kostel sv. Bartoloměje
CZ-PLa, Arciděkanský úřad Plzeň, inv. č. 9, sign. 33a4
Oddíl v inventáři kostela nadepsaný „De Musicalies“, s. 152.
Sumární záznamy zahrnují ca 200 jednotek, skladatelé nejsou uvedeni.
Praha-Břevnov 1778(-1785)
CZ-Pnm, 147b/65, 1
Kniha bez titulního listu v pevných deskách.
64 folií, původně 117 očíslovaných folií, řada prázdných listů později vyříznuta. Dle R. Klinkhammera inventář vytvořil P. Vitus Kiesl, břevnovský regenschori v letech 1778-81, pozdější dodatky P. Wolfgang Hubeney, činný 1782-1785.
Praha-Břevnov 19.1d-1
benediktini
CZ-Pnm, 147b/65, 2
Volné dvojlisty s různými seznamy, v záhlaví nadepsány: „Musicalia varia pro Adventu“, „Voces“, „Missae Solemnes nebst Graduale und Offertorium von Schiedermayer“, „von Schiedermayer“
2, 6, 4, 1 fol. Různé seznamy církevních skladeb, záznamy s hudebními incipity.
Praha-Břevnov 19.1d-2
benediktini
CZ-Pnm, 147b/65, 3
Sešit se záznamy mší, rekviem a litanií.
16 fol., 194 záznamů.
Praha-Břevnov 19.1d-3
benediktini
CZ-Pnm, 147b/65, 4
„Katalog der Messen, Arien, Offertorien, Requien und Lytaneyen etc.“
Sešit, 8 fol., seznam obsahuje pouze mše. 47 záznamů bez incipitu, 83 záznamů s incipitem.
Praha 1829-1
Milosrdní bratři
CZ-Pa
„Inventarium der Instrumente und Musikalien des Kirchenchors der barmherzigen Brüder zu SS: Simonem et Judam in Prag. Ao 1829“
První část inventáře obsahuje záznamy opatřené hudebními incipity, druhou část tvoří rozsáhlý netematický seznam hudebnin. Konkordance s ostatními katalogy a dochovanými hudebními prameny podává Freemanová 2013.
Praha 1829-2
Milosrdní bratři
CZ-Pa
„Inventarium der Instrumente und Musikalien des Kirchenchors der barmherzigen Brüder zu SS: Simonem et Judam in Prag. Ao 1829“
Inventář obsahuje hlavně mše a mariánské antifony. Konkordance s ostatními katalogy a dochovanými hudebními prameny podává Freemanová 2013.
Praha 1833
premonstráti Strahov
CZ-Pnm, 119/67, 1, 2, 3
„Thematischer Catalog | aller im königlichen Prämonstratenser Stifte Strahof in Prag vorhandenen | Kirchenstücke. | In drey Bänden. | Dem 3ten Bande ist beygefügt: A. Ein Verzeichniß der zur Strahöfer Kirche gehörigen | Saiten- und Blechinstrumente nebst sonstigen Chor-Utensilien. | B. Eine Uibersicht der zum festlichen Choral-Kultus vorhan | denen Orgelparthien.“
3 svazky, I: A–G, 168 fol., 537 záznamů, II: G–K, 184 fol., celkem 534 záznamů, III: L–Z.
Brook 1972 (no. 996), Brook 1997 (no. 996)
Praha 1833p
premonstráti Strahov
CZ-Pnm, 119/67, 7
„Supplement | zum | thematischen Katalog | von | Kirchenstücken.“
48 fol., 71 záznamů. Brook uvádí dataci 1847–1852.
Brook 1972 (no. 996a), Brook 1997 (no. 996a)
Radenín 19.in
Krakowský z Kolowrat
CZ-Pnm, 5/60, 4
„Verzeichnuß | aller Musicalien Ihro Hochreichs Gräflichen Gnaden Herrn | Herrn Philipp Krakowský Grafen von | Kollowrath.“
Sešit, 28 fol., i s dodatky celkem 506 záznamů. Inventář zachycuje výhradně světskou hudbu.
Brook 1972 (no. 994), Rutová 1973, Brook 1997 (no. 994)
Radenín 19.me-I
Krakowský z Kolowrat
CZ-Pnm, 5/60, 2
„Katalog | der | Quintetten.“
Volné listy původně podélně přehnuté a uprostřed sešité, 11 fol., celkem 171 záznamů.
Brook 1972 (no. 984), Brook 1997 (no. 984)
Radenín 19.me-II
Krakowský z Kolowrat
CZ-Pnm, 5/60, 3
„Quartetts“
Sešit bez titulního listu, 16 fol. (paginováno 1–32), celkem 710 záznamů. Inventář zachycuje výhradně smyčcová kvarteta.
Brook 1972 (no. 985), Brook 1997 (no. 985)
Radenín 19.me-III
Krakowský z Kolowrat
CZ-Pnm, 5/60, 2
Dílčí katalog kvartetů podobný katalogu Radenín 19.me-I a uložený ve stejné složce, bez titlu. V záhlaví pozdější přípis tužkou: „Seznam III“.
Volné listy původně podélně přehnuté a uprostřed sešité, 16 fol., celkem 712 záznamů.
Brook 1972 (no. 986), Brook 1997 (no. 986)
Rajhrad 1771(-1829)
benediktini
CZ-Bm, G 6
„Consignatio Musicalium | id est | Missarum: Offertorium Aria[rum] | Vesperarum | Antiphonarum | Symphoniarum & reliquarum | Parthiarum etc: | pro | Monasterio | Rayhradensi | OSB | in | Moravia | An[no] 1771“
Kniha,126 fol. Inventář založil a jeho velkou část sepsal rajhradský regenschori Maurus Haberhauer, OSB (1746–1799), další přípisy až do roku 1829.
Rajhrad 1830c
benediktini
CZ-Bm, G 57
Kniha v novodobé pevné vazbě bez titulního listu.
Rokycany 1789
kostel Panny Marie Sněžné
CZ-ROsoa, Archiv města Rokycan, karton 35, složka A/k 69
Sešit bez titulního listu, na zadní straně označen „Lit. A. Verzeichnis der Chor musicalien.“
3 fol, ca 120 záznamů. Inventář jím pořízených hudebnin vypracoval rokycanský chorregent František Polák jako přílohu své žádosti o zvýšení platu, datace dle této žádosti.
Stará Boleslav 1781
kostel P. Marie
SOA Praha, Kapitula sv. Kosmy a Damiána Stará Boleslav, inv. č. 437, kart. 40, fol. 323–338
„Inventarž Na wssechny skrze czely Rok potržebne Ceremonialnj | Knihy, a Musicalia, které k Chramu Panie blahoslawe- | ne Rodiczky Božj w Stare Boleslawj patržegj, w Rocze | 1781 ucžinieny“
Sešit o rozsahu 16 fol. obsahující 360 záznamů.
Valtice 1773c
milosrdní bratři
CZ-Bm, G 8038
Kniha bez titulního listu.
Inventář obsahuje 458 záznamů. Vznikl ve Valticích za působení ředitelů kůru Blasia Smrčka (1773–1774) a Concordia Pirstingera († 1785).
Brook 1972 (no. 180), Brook 1997 (no. 180), Freemanová 2013
Žatec 1792
kostel Nanebevzetí Panny Marie
CZ-Pnm, 119/67, 15
„Catalogus | Musicaliorum | Chori et Ecclesiae Decanalis Beatae | Virginis Mariae in Coelum | assumptae | in Regia ac districtuali Urbe | Zatecensi“
Sešit o 41 fol. obsahuje 712 záznamů hudebnin. Inventář sepsal regenschori Tomáš Matzek
Brook 1972 (no. 999), Brook 1997 (no. 999)