Tematické katalogy


Tematické katalogy jsou seznamy skladeb opatřené hudebními incipity, v širším slova smyslu se ale toto označení užívá obecně pro katalogy skladeb. Cílem tohoto přehledu je shromažďovat informace o tematických katalozích souvisejících s hudbou českých zemí. Jsou v něm obsaženy katalogy tvorby skladatelů, katalogy hudebních sbírek a seznamy specifických repertoárových oblastí. Jedná se o publikace rozličné úrovně, koncepce a různé doby vzniku, nejde tedy o vybrané katalogy přednostně doporučené k použití například při katalogizaci.


→   Skladatelé
→   Hudební sbírky
→   Repertoár

Skladatelé

Bárta, Josef

Havlík, Jaromír: Symfonie Antonína Laubeho a Josefa Bárty. Praha: Univerzita Karlova, 1975

Disertační práce, strojopis.

Bárta, Josef

Veselá, Barbora: Josef Bárta (1743–1787) – tematický katalog jeho skladeb. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2016 

Bakalářská práce.

Bartovský, Josef

Klenková, Jana: Josef Bartovský, dílo a význam regionálního skladatele. Tématický soupis skladeb J. Bartovského. Praha: Univerzita Karlova, 1960

Diplomová práce, strojopis.

Bečvařovský, Antonín František

Kadlec, Oldřich: Antonín František Bečvařovský, český hudební emigrant (1754–1823). Praha: Univerzita Karlova, Ústav hudební vědy, 1971

Disertační práce, strojopis.

Benda, František

Laserstein, Alfred: Franz Benda, sein Leben und seine Werke mit thematischem Verzeichnis seiner Kompositionen, photographischen Beilagen, und zahlreichen Kopien. Ein Beitrag zur Geschichte der Instrumentalmusik im 18. Jahrhundert. Breslau, 1924

Disertační práce, strojopis. Katalog na s. 94–141.

Benda, František
L.

Lee, Douglas A.: Franz Benda (1709–1786): a thematic catalogue of his works. New York: Pendragon Press, 1984 (Thematic catalogues, No. 10)

Benda, Jiří Antonín

Löbner, Karl-Heinz: Georg Benda (1722–1795): sein Leben und sein Werk mit besonderer Berücksichtung der Sinfonien und Cembalokonzerte. Halle: Martin Luther University, 1967 

Disertační práce.

Brentner, Josef
Brk

Kapsa, Václav: Joseph Brentner. A Catalogue of His Works (Brk), Ústav dějin umění AV ČR, 2019-, online: https://brentner.katalog-skladeb.cz/

Czarth, Georg

Viz Čart, Jiří

Čart, Jiří
JCZ

Derbišová McDermott, Dennette: Jiří Čart (Georg Czarth). A Thematic Catalog. Indianapolis: Dog Ear Publishing, 2016

Čart, Jiří
Am

Šikulová Ambrosi, Michaela: Jiří Čart – život a dílo z pohledu interpreta / Jiří Čart – His Life and Works from the Perspective of the Performer. JAMU, Brno 2019

Disertační práce. Tematický katalog na str. 49–79.

Dessauer, Joseph

Sertl, Otto: Joseph Dessauer (1798–1876). Ein Liedermeister des Wiener Biedermayer. Innsbruck, 1951

Disertační práce, strojopis.

Ditters von Dittersdorf, Carl

Krebs, Karl August: Dittersdorfiana. Berlin: Paetel, 1900 (Reprint New York: Da Capo Press, 1972)

Ditters von Dittersdorf, Carl

Grave, Margaret H.: First-movement Form as a Measure of Dittersdorf's Symphonic Development. New York: New York University, 1977

Disertační práce, strojopis.

Dusík, Jan Ladislav
C.

Craw, Howard Allen: A bibliography and thematic catalog of the works of Jan Ladislav Dussek. Diss. University of Southern California, 1964

Disertační práce.

Dusík, Jan Ladislav
C.

Palazzolo, Luca: Il tocco cantante. Jan Ladislav Dussek, pianista e compositore tra Mozart e Clementi, Lucca 1994

Katalog děl podle Craw 1964 na s. 89–219.

Dušek, František Xaver

Sýkora, Václav Jan: František Xaver Dušek. Život a dílo. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958

Dvořák, Antonín

Šourek, Otakar: Dvořák's Werke. Ein vollständiges Verzeichnis in chronologischer, thematischer Anordnung = Skladby Dvořákovy. Úplný seznam chronologický, thematický a systematický. Berlin: Simrock, 1917

Dvořák, Antonín
B

Burghauser, Jarmil: Antonín Dvořák, thematický katalog, bibliografie a přehled života a díla. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960

Dvořák, Antonín
B

Burghauser, Jarmil – Clapham, John: Antonín Dvořák. Thematický katalog. Thematisches Verzeichnis. Thematic Catalogue. Bibliografie. Bibliographie. Biliography. Přehled života a díla. Übersicht des Lebens und des Werkes. Survey of Life and Work. 2. rev a dopl. vyd. Praha: Bärenreiter Editio Supraphon, 1996 

Fiala, Josef

Murray, Sterling E.: “Thematic index: Fiala” in Seven symphonies from the court of Oettingen-Wallerstein. New York: Garland, 1981

Fiala, Josef

Hortová, Šárka: Josef Fiala. Jeho život a dílo ve světle mozartovské korespondence a dochovaných notových pramenů. Praha: Univerzita Karlova, 1992

Diplomová práce, strojopis.

Fiala, Josef

Reinländer, Claus: Joseph Fiala. Thematisch-systematisches Werkverzeichnis. 1. Auflage, Puchheim: Edition Engel, 1993, 2. erweiterte Auflage, Puchheim: Edition Engel, 1997

Fibich, Zdeněk
H.

Hudec, Vladimír: Zdeněk Fibich: tematický katalog. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2001

Foerster, Josef Bohuslav

Fojtíková, Jana: Josef Bohuslav Foerster. Svědectví pramenů. Nový soupis hudebního díla. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012 (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 4/2012)

Netematický soupis díla řazený chronologicky a opatřený rejtříky.

Führer, Robert

z Kolowrat, Bohuslav: Robert Führer – jeho život a dílo. Praha: Obecná jednota cyrillská, 1912.

Seznam skladeb na s. 28–151.

Gassmann, Florian Leopold

Kosch, Franz: Florian Leopold Gassmann als Kirchenkomponist. Vídeň, 1924

Disertační práce. "Thematisches Verzeichnis" na s. 28–91.

Gassmann, Florian Leopold

Leuchter, Erwin: Die Kammermusik Florian Leopold Gassmanns. Vídeň, 1926

Disertační práce, strojopis. Katalog na s. 11–110.

Gassmann, Florian Leopold
H

Hill, George Robert: A thematic catalog of the instrumental music of Florian Leopold Gassmann. Hackensack, New Yersey: Joseph Boonin, 1976 (Music indexes and bibliographies, no. 12)

Götz, Franz

Uhlířová, Veronika: Franz Götz (1755-1815): tematický katalog a edice vybraných skladeb. Brno: Masarykova univerzita, 2016

Diplomová práce

Haberhauer, Maurus

Veselá, Irena – Žůrek, Pavel: Maurus Haberhauer (1746–1799) und die Musik des Benediktinerklosters Rajhrad-Raigern. Übertragung aus dem Tschechischen: Hana Pfalzová. Regensburg: ConBrio Verlagsgesellschaft, 2019 (Neue Wege = Nové cesty: Schriftenreihe des Sudetendeutschen Musikinstituts, Band 16)

Obsahuje seznam skladeb bez hudebních incipitů.

Haberhauer, Maurus
WV

Veselá, Irena – Žůrek, Pavel: Ne oči, ale mysl k Bohu: Maurus Haberhauer (1746–1799) a hudební kultura benediktinského kláštera v Rajhradě v 18. století. Brno: Moravská zemská knihovna, 2019

Tematický "Katalog skladeb Maura Haberhauera" na s. 319–409.

Handl-Gallus, Jacob

Motnik, Marko: Jacob Handl-Gallus. Werk-Überlieferung-Rezeption mit Thematischem Katalog. Tutzing: Hans Schneider, 2012 (Wiener Forum für ältere Musikgeschichte 5)

Janáček, Leoš

Procházka, Jaroslav Karel: Hudební dílo Leoše Janáčka. Chronologický soupis dokončených i neúplných skladeb, úprav i skladeb zamýšlených s vyznačeným dodatečným opusovým číslem a doplněný soupisem tiskových edic. Frýdek-Místek: Okresní vlastivědné muzeum: Komise Janáčkova hudebního Lašska, 1979

Netematický soupis, bez hudebních incipitů.

Janáček, Leoš
JW

Simeone, Nigel – Tyrrell, John – Němcová, Alena: Janáček’s Works: a Catalogue of the Music and Writings. New York: Oxford University Press, 1997

Netematický katalog, bez hudebních incipitů.

Jevíčský, Ondřej Chrysoponus

Sršňová, Milena: Ondřej Chrysoponus Jevíčský: příspěvek k poznání hudební tvorby v Čechách v 2. polovině 16. století. Praha, 1978

Diplomová práce, strojopis.

Jiránek, František
Jk

Kapsa, Václav: František Jiránek – katalog děl (Jk). In: Kapsa, Václav: Hudebníci hraběte Morzina. Příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka. S tematickými katalogy instrumentální tvorby Antonína Reichenauera, Christiana Gottlieba Postela a Františka Jiránka. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Kabinet hudební historie, 2010, 195–216

Jistebnický, Pavel Spongopaeus

Soušková, Dana: Pavel Spongopaeus Jistebnický. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013

Tematický katalog na s. 46–104

Kalabis, Viktor

Šeda, Jaroslav: Viktor Kalabis. Praha: Akademie múzických umění v Praze (Nakladatelství AMU), 2016

Netematický komentovaný katalog díla na s. 179–538.

Kaprálová, Vítězslava
VKkat

Hartl, Karla: Vítězslava Kaprálová. Tematický kalog skladeb a korespondence s nakladateli. Toronto – Praha: The Kapralova Society & Český rozhlas, 2020

Kauer, Ferdinand

Manschinger, Kurt: Ferdinand Kauer: ein Beitrag zur Geschichte des Wiener Singspiels um die Wende des 18. Jahrhunderts. Wien, 1929

Disertační práce. "Thematisches Verzeichnis der auf öffentlichen Bibliotheken erhaltenen Singspiele" na s. 179–252.

Kohaut, Karl

Viz Kohout, Karel

Kohout, Josef

Franková, Jana: Život a dílo Josefa Kohouta (1734–1777) jako příklad migrace hudebníků v osvícenské Evropě. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2016

Disertační práce, tematický katalog v Ap. A, s. 10–72.

Kohout, Karel

Franková, Jana: Život a dílo Josefa Kohouta (1734–1777) jako příklad migrace hudebníků v osvícenské Evropě. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2016

Disertační práce, tematický katalog v Ap. A, s. 73–114.

Koželuh, Leopold

Poštolka, Milan: Leopold Koželuh, život a dílo. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1964

Koželuh, Johann Anton
LMik.JAK

Mikulášová, Ludmila: Johann Anton Koželuh (1738–1814) – Život a dílo. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014 

Disertační práce, jejíž přílohou je tematický katalog.

Koželuh, Leopold

Koželuh, Leopold: Souborné vydání sonát pro klavír. IV, Sonatas 38-50 = Complete sonatas for keyboard = Sämtliche Sonaten für Clavier. Urtext. ed. Christopher Hogwood. Kassel, Basel, London, New York, Praha: Bärenreiter, 2015 

"Thematic Index" na str. 217–219.

Kramář, František

viz Krommer, Franz

Krommer, Franz

Horst, Walter: Franz Krommer. Sein Leben und Werk, mit besonderer Berücksichtigung der Streichquartette. Wien, 1932

Disertační práce, strojopis. Katalog na s. 93–262.

Krommer, Franz

Němec, Antonín: Komorní hudba Františka Kramáře [strojopis]: thematický katalog komorních skladeb. Praha: [s.n.], 1956

Strojopis.

Krommer, Franz

Padrta, Karel: Franz Krommer (1759–1831): thematischer Katalog seiner musikalischen Werke. Praha: Edition Supraphon, 1997

Kunert, Jan Leopold

Silná, Ingrid: Jan Leopold Kunert. Tematický katalog skladeb Jana Leopolda Kunerta. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005

Nepublikovaná disertační práce.

Labor, Josef

Kundi, Paul: Josef Labor. Sein Leben, sein Klavier- und Orgelwerk nebst themat. Katalog sämtlicher Kompositionen. Universität Wien, 1963

Disertační práce, strojopis.

Lamb, Johann, Alois

Michl, Jakub: Johann Alois Lamb – život a dílo vrchlabského kantora (Část druhá). Hudební věda 52, 2015, 1, 79–118

Tematický katalog na str. 96–117.

Laube, Antonín

Havlík, Jaromír: Symfonie Antonína Laubeho a Josefa Bárty. Praha: Univerzita Karlova, 1975

Disertační práce, strojopis.

Martinů, Bohuslav
H

Halbreich, Harry: Bohuslav Martinů. Werkverzeichnis, Dokumentation und Biographie. Zürich: Atlantis Verlag, 1968

Netematický katalog, bez hudebních incipitů.

Martinů, Bohuslav
H

Halbreich, Harry: Bohuslav Martinů. Werkverzeichnis und Biografie. 2., rev. Ausg. Mainz: Schott, 2007

Netematický katalog, bez hudebních incipitů.

Maschek, Vinzenz
Mik. VM

Mikuláš, Jan: Vinzenz Maschek (1755–1831) – život a dílo. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2011

Disertační práce, tematický katalog tvoří 2. díl, s. 315–937.

Míča, František Adam

Bílková, Alena: Smyčcové kvartety Františka Adama Míči (1746–1811): rozbor z hlediska tektoniky. Praha: Univerzita Karlova, 1972

Diplomová práce.

Míča, František Antonín

Perutková, Jana: František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích. Praha: KLP, 2011 (Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiae. Series S (Subsidia); 4) 

Tematický katalog na s. 399–435.

Michna, Adam

Sehnal, Jiří: Písně Adama Michny z Otradovic (1600–1676). Hudební věda 12, 1975, 1, 3–34

Seznam Michnových na s. 39–43.

Mysliveček, Josef

Pilková, Zdenka: “Thematic index: Mysliveček”. In: Brook, Barry S.: Reference Volume: Contents of the set and collected thematic indexes. New York: Garland Publishing, Inc., 1986 (The Symphony 1720–1840) 

Mysliveček, Josef

Evans, Angela – Dearling, Robert: Josef Mysliveček (1737–1781): a thematic catalogue of his instrumental and orchestral works. München: Katzbichler, 1999 (Musikwissenschaftliche Schriften; Bd. 35)

Mysliveček, Josef

Bohadlo, Stanislav: Thematic Catalog of Vocal Works, databáze, 2001

Nepublikovaná databáze.

Mysliveček, Josef

Freeman, Daniel E.: Josef Mysliveček, "Il boemo". The man and his music. Michigan: Harmonie Park Press, 2009

Monografie obsahuje netematický soupis skladeb bez hudebních incipitů, jenž však koriguje údaje katalogů předcházejících.

Novák, Vítezslav

Schnierer, Miloš: Vítězslav Novák: tematický a bibliografický katalog: the thematic and bibliographical catalogue. Praha: Editio Praga, 1999

Ostrčil, Otakar

Kratochvílová, Markéta: Otakar Ostrčil: a catalogue of the works. Prague: ACECS & KLP, 2014

Pitsch, Carl Franz
PWV

Feist, Peter: Pitsch Werkverzeichnis (PWV). Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von Carl Franz Pitsch (1786–1858). Erste vorläufige Studienausgabe, Stand 2020. München: Peter Feist, 2021

Pokorný, František Xaver

Barbour, J. Murray: Pokorny vindicated. Musical Quarterly 49, Jan. 1963, 1, 35–58 

Tematický katalog zpochybněných skladeb připsaných Pokornému v Regensburgu, str. 52–58.

Pokorný, František Xaver

Barbour, James Murray: Pokorny und der “Schacht-Katalog”. Ein Beitrag zur Geschichte der Fürstlichen Hofmusik. In: Beiträge zur Kunst- und Kulturpflege im Hause Thurn und Taxis  (Thurn und Taxis Studien 3). Kallmünz, 1963, s. 269–298

Incipity 109 symfonií v Hofbibliothek Regensburg, str. 291–298

Pokorný, František Xaver

Emmerig, Thomas: “Thematic index: Pokorny.” In: Seven symphonies from the court of Thurn and Taxis (The symphony 1720–1840, vol. 7). New York: Garland, 1984

Incipity 148 symfonií.

Postel, Christian Gottlieb
Pk

Kapsa, Václav: Christian Gottlieb Postel – katalog instrumentální tvorby (Pk). In: Kapsa, Václav: Hudebníci hraběte Morzina. Příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka. S tematickými katalogy instrumentální tvorby Antonína Reichenauera, Christiana Gottlieba Postela a Františka Jiránka. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Kabinet hudební historie, 2010, 193–194

Regnart, Jacob

Pass, Walter: Thematischer Katalog sämtlicher Werke Jacob Regnarts (ca. 1540–1599). Wien: H. Böhlau, 1969

Reichenauer, Antonín
Rk

Kapsa, Václav: Antonín Reichenauer – katalog instrumentální tvorby (Rk). In: Kapsa, Václav: Hudebníci hraběte Morzina. Příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka. S tematickými katalogy instrumentální tvorby Antonína Reichenauera, Christiana Gottlieba Postela a Františka Jiránka. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Kabinet hudební historie, 2010, 177–192

Rejcha, Antonín

Šotolová, Olga: Antonín Rejcha. Praha: Supraphon, 1977

Rejcha, Antonín

Šotolová, Olga: Antonín Rejcha. A Biography and Thematic Catalogue. Praha: Supraphon, 1990

Rejcha, Josef

Reinländer, Claus: Josef Rejcha. Thematisch-systematisches Werkverzeichnis. Puchheim: Edition Engel, 1992

Richter, Franz Xaver

Matthias, Franz X.: Thematischer Katalog der im Strassburger Münsterarchiv aufbewahrten kirchenmusikalischen Werke Fr. X. Richters 1769–1789. In: Riemann Festschrift. Leipzig: Hesse, 1909, 394–422

Rosetti, Francesco Antonio

Kaul, Oskar: Thematisches Verzeichnis der Instrumentalwerke von Anton Rosetti. Mit Angabe der Druckausgaben und der Fundorte srhaltener Exemplare in Druck und Handschrift. Wiesbaden: Breitkopf und Hartel, 1968

Rosetti, Francesco Antonio

Murray, Sterling E.: The music of Antonio Rosetti (Anton Rösler) ca. 1750–1792: a thematic catalog. Warren: Harmonie Park Press, 1996 (Detroit studies in music bibliography; no. 76)

Rösler, Johann Joseph

Hönigová, Alena: Johann Joseph Rösler (1771–1812). Silueta pražského skladatele ve světle jeho autografu doplněná komentovanou edicí Röslerova katalogu skladeb = a silhouette of the Prague composer in the light of his manuscript supplemented by an commented edition of Rösler's catalog of compositions. Praha: Alena Hönigová, 2022

Obsahuje komentovanou edici skladatelova vlastního tematického katalogu děl.

Ryba, Jakub Jan
N

Němeček, Jan: Jakub Jan Ryba. Život a dílo. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963

Simbriger, Heinrich

Schröter, Axel: Heinrich Simbriger (1903–1976): tematický katalog: kompletní soupis skladeb a spisů: = Werkverzeichnis: ein Verzeichnis sämtlicher Kompositionen und Schriften. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2000 (Publikace Sudetoněmeckého hudebního institutu. Všeobecná řada; sv. 5)

Smetana, Bedřich

Teige, Karel: Příspěvky k životopisu a umělecké činnosti mistra Bedřicha Smetany I. Skladby Smetanovy. V Praze: Fr. A. Urbánek, 1893

Netematický seznam, bez hudebních incipitů. 

Stamic, Jan Václav Antonín

Wolf, Eugene K.: The symphonies of Johann Stamitz: Authenticity, chronology, and style. Ann Arbor: UMI Research Press, 1972

Stamic, Jan Václav Antonín

Wolf, Eugene K.: The symphonies of Johann Stamitz: A study in the formation of the classic style: with a thematic catalogue of the symphonies and orchestral trios. Utrecht: Bohn, Scheltema and Holkema, 1981

Stamic, Jan Václav Antonín

Gradenwitz, Peter: Johann Stamitz: Leben – Umwelt – Werke. T. 2: Die Werke. Wilhelmshaven, Heinrichshofen’s Verlag, 1984

Katalog na s. 187–455.

Stamitz, Johann

viz Stamic, Jan Václav Antonín

Steffan, Joseph Anton

viz Štěpán, Josef Antonín 

Suk, Josef

Svobodová, Marie: Josef Suk – tematický katalog. Jinočany: H & H, 1993

Suk, Josef
JSkat

Nouza, Zdeněk – Nový, Miroslav: Josef Suk. Tematický katalog skladeb. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2005

Šenkýř, Augustin

Marušan, František: Augustin Šenkýř. Příspěvek k dějinám hudby 18. století. Praha: Univerzita Karlova, 1948

Diplomová práce, strojopis.

Štěpán, Josef Antonín

Picton, Howard J.: The Life and Works of Joseph Anton Steffan (1726–1797), with Special Reference to His Keyboard Concertos. New York and London: Garland, 1989

Disertační práce, tematický katalog na s. 429–587.

Tomášek, Václav Jan
VJT

Kabelková, Markéta: Jan Václav Tomášek (1774–1850) – život a dílo. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012

Disertační práce.

Tůma, František Ignác Antonín

Vogg, Herbert: Franz Tuma (1704–1774) als Instrumentalkomponist. Wien 1951

Disertační práce, strojopis, 3 svazky.

Uherek, Milan

Mayerová, Zuzana: Hudební tvorba Milana Uherka – tematický katalog skladeb. Brno: Masarykova univerzita, 2015

Bakalářská práce.

Vaňhal, Jan Křtitel

Weinmann, Alexander: Themen-Verzeichnis der Kompositionen von Johann Baptiste Wanhal. Wien: Krenn, 1987

Vaňhal, Jan Křtitel

Bryan, Paul: Johann Waňhal, Viennese symphonist: his life and his musical environment. Stuyvesant, NY: Pendragon Press, 1997 (Thematic catalogues series, No. 23)

Tematický katalog Vaňhalovi připisovaných symfonií na s. 237–348.

Vaňhal, Jan Křtitel
Nokki

Halvor K. Hosar: Catalogus novus Wanhali. University of Trondheim, 2021-

online: https://www.ilmondodellaluna.com/Wanhal/

Zatím jsou postupně katalogizovány Vaňhalovy mše.

Vejvanovský, Pavel Josef

Sehnal, Jiří – Pešková, Jitřenka: Caroli de Liechtenstein-Castelcorno episcopi Olomucensis operum artis musicae collectio Cremsirii reservata, Praha 1998

Většina Vejvanovského známých skladeb je dochována v této sbírce, v katalogu na s. 571–649.

Voříšek, Jan Hugo

Zuckerová, Olga: Jan Hugo Voříšek (1791–1825): thematic catalogue. Praha. Editio Bärenreiter, 2003

Vranický, Pavel

Blažek, Vlastimil: Bohemica v lobkovském zámeckém archivu v Roudnici n. Labem. Praha: Československá jednota hudebních ústavů, 1936

Katalog na s. 12–50.

Vranický, Pavel

Němec, Antonín: Komorní hudba Pavla Vranického: thematický katalog komorních skladeb. Praha: [s.n.], 1955

Nepublikovaný strojopis.

Vranický, Pavel

Poštolka, Milan: Thematisches Verzeichnis der Sinfonien Pavel Vranickýs, Miscellanea musicologica 20, 1967, s. 101–128

Vranický, Antonín

Hennigová-Dunová, Eva: “Thematic index: Vranický”. In: Brook, Barry S.: Reference Volume: Contents of the set and collected thematic indexes. New York: Garland Publishing, Inc., 1986 (The Symphony 1720–1840)

Incipity 15 symfonií na s. XLV–XLVI.

Wanhal, Johann Baptist

viz Vaňhal, Jan Křtitel

Wranitzky, Paul

viz Vranický, Pavel

Zach, Jan

Komma, Karl Michael: Johann Zach und die tschechischen Musiker im deutschen Umbruch des 18. Jahrhunderts. Kassel: Bärenreiter, 1938 (Studien zur Heidelberger Musikwissenschaft, Bd. 7)

"Thematisches Verzeichnis der Werke Johann Zachs" na str. 113–124.

Zach, Jan

Gottron, Adam – Senn, Walter: Johann Zach: Kurmainzer Hofkapellmeister. Nachträge und Ergänzungen zum thematischen Verzeichnis seiner Kompositionen, Mainzer Zeitschrift 50 (1955), 81–94

Zach, Jan

Gratl, Franz: Die vokalen kirchenmusikalischen Werke Johann Zachs (1699?/1712–1773) – Philologische und stilkritische Studien, thematisches Verzeichnis, 2 Bände. Innsbruck, 2002

Disertační práce

Zarth, Georg

Viz Čart, Jiří

Zelenka, Jan Dismas
ZWV

Reich, Wolfgang: Jan Dismas Zelenka. Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke (ZWV). Dresden: Sächsische Landesbibl., 1985 (Studien und Materialien zur Musikgeschichte Dresdens 6)

Hudební sbírky

Beroun, sbírka děkana Seydla
CZ-BER

Holeček, Jaroslav: J. A. Seydl decani Beronensis operum artis musicae collectio = Hudební sbírka děkana J. A. Seydla. Praha: Supraphon, 1976 (Artis musicae antiquioris catalogorum series II)

Brno, milosrdní bratři
in CZ-Bm

Freemanová, Michaela: Fratrum misericordiae artis musicae collectiones in Bohemia et Moravia reservatae. Pragae: Národní knihovna ČR, 2013 (Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series 7/1, 2)

Brno, mikrofilmy Ant. Němce

Tichý, Vlastimil: Sbírka hudebních mikrofilmů z pozůstalosti Antonína Němce. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2019

Březnice, kostel sv. Ignáce
CZ-BRE

Pešková, Jitřenka: Collectio Ecclesiae Březnicensis: catalogus collectionis operum artis musicae. Praha: Supraphon, 1983 (Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antquioris catalogorum series, vol. 3)

Clam-Gallas, hudební sbírka
in CZ-Pnm

Šedivá, Eliška: Catalogus collectionis operum artis musicae comitis Clam-Gallas. Pragae: Národní knihovna ČR, 2018 (Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series, vol. X/1–4)

Doksy, valdštejnská hud. sbírka
CZ-Pnm

Rutová, Milada: Valdštejnská hudební sbírka v Doksech. Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 1970

The typescript contains a thematic catalogue of the Wallenstein music collection.

Koleč, kostel Nejsvětější Trojice
in CZ-Pu

Havránková, Lucie – Veverka, Karel: Catalogus collectionis operum artis musicae Ecclesiae Sanctissimae Trinitatis in Koleč. Pragae: Národní knihovna ČR, 2020 (Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series XI)

Kroměříž, Liechtenstein-Castelcorn
in CZ-KRa

Sehnal, Jiří – Pešková, Jitřenka: Caroli de Liechtenstein-Castelcorno episcopi Olomucensis operum artis musicae collectio Cremsirii reservata. Praha: Národní knihovna ČR, 1998 (Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series V/1, 2)

Kuks, milosrdní bratři
in CZ-Pnm

Freemanová, Michaela: Collectio fratrum misericordiae kukussiensis. Pragae: Editio Praga, 1998 (Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series VI/1, 2)

Kvasice, farní kostel
in CZ-Bm

Lukeš, Miroslav: Hudební sbírka z kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého v Kvasicích a její tematický katalog. Brno, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2021.

Disertační práce.

Mělník, kostel sv. Petra a Pavla
CZ-ME (in CZ-Pnm)

Trolda, Emilián: Kostelní archiv mělnický (Příspěvek k bibliografii). Hudební revue 1915–1916, 6–10, 75–81, 127–133, 176–178

Praha, svatovítská katedrála
CZ-Pak

Podlaha, Antonín: Catalogus collectionis operum artis musicae quae in Bibliotheca Capituli Metropolitani Pragensis asservantur. Praha: S.F. Metropolitani Capituli Pragensis, 1926 (Editiones archivii et bibliothecae S. F. metropolitani capituli pragensis XIX)

Praha, notované rukopisy NK ČR
CZ-Pu

Plocek, Václav: Catalogus codicum notis musicis instructorum qui in Bibliotheca publica rei publicae Bohemicae socialisticae in Bibliotheca universitatis Pragensis servantur. Pragae: Academia, 1973

Praha, svatovítská katedrála
CZ-Pak

Štefan, Jiří: Ecclesia metropolitana Pragensis catalogus collectionis operum artis musicae. Praha: Supraphon, 1983, 1985 (Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series 4/1, 2)

Trolda, hudební sbírka
in CZ-Pnm

Buchner, Alexander: Hudební sbírka Emiliána Troldy. Praha: Národní muzeum, 1954 (Sborník Národního musea v Praze, 8/A/1)

Valtice, milosrdní bratři
in CZ-Bm

Freemanová, Michaela: Fratrum misericordiae artis musicae collectiones in Bohemia et Moravia reservatae. Pragae: Národní knihovna ČR, 2013 (Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series 7/1, 2)

Želiv, premonstráti
in CZ-Pnm

Semerádová, Pavla – Šedivá, Eliška: Catalogus collectionis operum artis musicae de Monasterii Siloensis. Pragae: Národní knihovna ČR, 2016 (Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series, vol. IX/1-2)

Repertoár

Fagot, hudba v českých zemích

Červenka, František – Seidl, Jiří: Music for and with Bassoon between 1700 and 1900. Bohemia – Moravia – Silesia – a thematic and bibliographic catalogue. Prague: NAMU, 2018

Francouzská revoluce, prameny

Záloha, Jiří – Pešková, Jitřenka: Ohlasy Velké francouzské revoluce v hudbě. Katalog pramenů ze schwarzenberské hudební sbírky v Českém Krumlově / Responses of the great french revolution in music. Catalogue of sources from the Schwarzenberk music collection in Český Krumlov. Julius Hůlek (ed.), Praha: Národní knihovna České republiky, 2006 (Varia de musica 8)

Hoboj, hudba českých skladatelů

Šteflová, Barbora: Sólové a komorní skladby českých autorů pro hoboj. Výběrový katalog 1969–2000. Ostrava: Ostravská univerzita, Fakulta umění, 2019